Pusty

Razem: 0,00 zł

Regulamin sklepu internetowego EL Kiciorro

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy El Kiciorro prowadzony jest przez El Kiciorro wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 017302707, nr NIP 5241699116
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu El Kiciorro czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca - El Kiciorro, z siedzibą: Piaskowa 6 05-252 Małopole wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
 3. Gospodarki, nr REGON 017302707, nr NIP 5241699116
 4. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.elkiciorro.com.pl

 

§ 3 KONTAKT

Adres przedsiębiorstwa: Piaskowa 6 05-252 Małopole
Adres poczty elektronicznej: elkiciorro@gmail.com
Numer telefonu: 533115955

Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie oraz formularza kontaktowego na stronie sklepu

Rachunek Bankowy: mBank 97114020040000380275725187

 

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 3. Zamieszczone zdjęcia są wyłącznie zdjęciami poglądowymi, produkt może znacząco odbiegać od prezentowanego na zdjęciu w zależności od wybranej przez klienta konfiguracji, rodzaju materiału lub poprawek i modernizacji technicznych wprowadzonych w międzyczasie przez producenta.
 4. Wszystkie zdjęcia prezentowane na stronie www.elkiciorro.com.pl są własności firmy El Kiciorro i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i powielane bez zgody właściciela firmy .

 

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  1. przelew
  2. karta płatnicza / kredytowa
  3. przy odbiorze (za pobraniem)
  4. gotówka przy odbiorze osobistym
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, za pośrednictwem Internetu.

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie sklepu w zakładce pliki do pobrania, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności,  w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  2. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów   płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania   towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych     potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. w której, rzecz nosi znamiona użytkowania, został uszkodzony przez Konsumenta lub nie posiada oryginalnego opakowania jeśli takie występuje.

 

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
 8. Firma El Kiciorro nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystywania lub użytkowania oferowanych produktów.
 9. Wady fizyczne powinny być zgłaszane bezzwłocznie, po ich ujawnieniu. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 10. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki i po sporządzeniu przez niego protokołu szkody.

 

§ 8 PŁATNOŚCI

 1. Konsument przy zamówieniu rzeczy na zamówienie indywidualne zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki na poczet zakupionego  towaru w wysokości 50% kwoty końcowej brutto.
 2. W przypadku nie uzasadnionej rezygnacji z zamówienia wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Przy zamówieniu specjalnym konsument zobowiązany jest w przypadku wyboru transportu własnego firmy El Kiciorro do płatności z góry za usługę transportową jeśli strony taką ustaliły.
 4. Konsument zobowiązany jest do wpłaty należnej kwoty na wskazany rachunek bankowy przez firmę El Kiciorro

 

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.